Menu

Værdigrundlag

Målsætning for Hornbæk Fodboldafdeling
 • At skabe de bedst tænkelige rammer, således at såvel ung som gammel har lyst til at være medlem af foreningen og i den forbindelse have sin gang på idrætsanlægget.
 • At tilbyde alle - uanset niveau, køn, nationalitet og alder - en mulighed for at spille fodbold i Hornbæk.
 • At skabe en sådan ånd, at alle føler forpligtigelse til at udbygge klubfølelsen og det sociale liv i klubben. 


Værdigrundlag for alle trænere, ledere og medlemmer af Hornbæk Fodboldafdeling

Hornbæk Fodboldafdeling er et sted, hvor alle medlemmer får mulighed for at udvikle sig som hele - og ligeværdige mennesker.

I Hornbæk Fodboldafdeling er arbejdet med såvel ungdoms- som seniorspillere gennemsyret af begreberne: Dialog, åbenhed, tillid, demokrati samt fairplay.

I Hornbæk Fodboldafdeling spiller vi fodbold for at vinde - men ikke for enhver pris - vigtigst af alt er, at vi bevarer glæden ved fodbold­spillet og det sociale samvær i alle aldersklasser.

Det gøres ved at vi lever op til følgende værdier:

Vi skal udvise INTEGRITET ved altid at:

 • Minimum gøre det, der er lovet til den aftalte tid.
 • Tale til hinanden og ikke om hinanden.
 • Udvise korpsånd og være tro mod målsætning og værdigrundlag og i den forbindelse bakke op om trufne beslutninger.
 • Være tro mod vores sportslige overbevisning.

Vi skal udvise EMPATI ved altid at:

 • Spørge og lytte.
 • Udvise tolerance for - og handle efter forskelligheder.
 • Udvise interesse for andre.
 • Respektere andres behov og erkende at disse også er vigtige.
 • Udøve den bedst mulige indlevelse i medlemmernes behov samt foreslå løsninger der varetager disse behov.

Vi skal udvise ÆRLIGHED ved altid at:

 • Definere klare mål for den enkelte og for alle - på kort og lang sigt.
 • Kommunikere vores mål - internt i klubben, samt eksternt (øv­rige afdelinger, sponsorer m.v.).
 • Være åben for konstruktiv kritik.
 • Sige vore meninger højt.
 • Tage ansvar for egne handlinger.

Vi skal udvise POSITIVITET ved altid at:

 • Være forandringsvillige.
 • Forny os.
 • Udvise glæde, begejstring og imødekommenhed.
 • Fokusere på de forhold vi kan påvirke.
 • Bidrage til processen.
 • Fejre succes’er.

Vi skal udvise FAIRNESS ved altid at:

 • Tage ejerskab af vores del af de fælles opgaver.
 • Forstå balancen mellem evner og opgaver.
 • Udvise tolerance.
 • Give anerkendelse - rose og rise.

Vi skal udvise RESPEKT ved altid at:

 • Opføre os korrekt overfor hinanden i klubben.
 • Opføre os korrekt overfor andre klubber både ”ude” og på hjem­mebane.
 • Forholde os positivt til andres meninger og forslag
 • Bakke op om trufne beslutninger

Vi skal udvise SOCIAL ADFÆRD ved altid at:

 • Tage højde for de enkelte medlemmers forskellige behov.
 • Skabe en atmosfære som undgår at enkelt personer kan føle sig som ”tabere”.
 • Sikre kommunikation så medlemmerne bliver informeret tilstræk­keligt og direkte om ændringer på holdene eller i klubben generelt samt om planlagte aktiviteter.
 • Skabe en atmosfære hvor der ikke er plads til misundelse, ned­ladenhed eller overdreven konkurrencementalitet.
 • Skabe teamånd med forståelse af fælles ansvar og ikke fokus på enkeltpersoners opnåede præstationer eller begåede fejl. 

Operationel målsætning

 

5 - 9 år: Alle aktiviteter i denne aldersgruppe bærer præg af leg med bolden, hvor de primære mål er at skabe glæde ved fodboldspillet, fastholde de unge mennesker i fodboldafdelingen samt skabe et godt kammeratskab spillerne imellem.
 
10 - 12 år: På dette alderstrin arbejdes videre med ovenstå­ende primære mål ( 5 - 9 år). Dog lægges der mere vægt på at udvikle den enkelte fodboldspiller med det for øje, at spille resultat orienteret fodbold. Dog må ingen børn føle, at de ikke har noget fast tilhørsforhold til det enkelte hold og gruppen i særdeleshed.

Trænere og ledere har således ansvar for, at såvel den sportslige og ikke mindst den sociale ud­vikling sker i en positiv retning.
 

13 - 18 år: På dette alderstrin fokuseres der på resultatoriente­ret fodbold - dog uden at glemme tidligere værdier og mål. Begreber som dialog, åbenhed, tillid, demokrati er en del af hverdagen. Der lægges endvidere vægt på personlig udvik­ling såvel sportsligt som socialt.

Vi spiller for at vinde, men fairplay overfor mod­standere, medspillere, dommere, trænere/ledere og tilskuer i øvrigt er et krav.
 

Senior:

På dette aldersniveau rekrutteres trænere og le­dere til klubbens to bedste seniorhold, således at rammerne er tilstede, til minimum at fastholde det sportslige niveau, holdene måtte være berettiget til.

De fremtidige to bedste hold skal bygges op om­kring spillere fra egne rækker. For at tiltrække enkelte spillere fra omkringliggende klubber, skal Fodboldafdelingen bestræbe sig på at kunne tilbyde de bed­ste faciliteter i dette nærområde.

Fodboldafdelingen er dog under ingen om­stændigheder indstillet på at tilbyde spillerne løn for at spille i klubben. Spillerne skal komme af egen fri vilje, og det skal være lysten og klubfø­lelsen, der skal drive værket.

For klubbens bedste senior hold skal der arbej­des videre på goder, som sociale sammenkom­ster, træningslejre, tøj ordning, hel eller delvis betalt støvle­ordning samt kørselstilskud for de spillere, som bor længere væk end 20 km.

Det tilstræbes at have minimum et hold, hvor de mennesker som har lyst men ikke tid, kan spille fodbold i den grad tid/lysten rækker til.

Fælles for alle hold i seniorafdelingen - som i ungdomsårene - er, at fairplay fra fodboldspillere i fodboldafdelingen er et krav.
 

Oldboys-Veteran: Der tilbydes tider og faciliteter, således at ældre årgange får mulighed for at træne og spille kampe i den grad tid, lyst og helbred rækker.

 


Praktiske forhold
(oplysninger om afdelingens kon­taktpersoner, ansvar, disciplin etc.)

Generelt:

 • Hornbæk fodboldafdelings struktur, bestyrelse, trænere & ledere samt øvrige kontaktpersoner kan findes under menuen "Organisation" samt "Trænere & ledere".
 • Hornbæk fodboldafdelings trænere og ledere er kun ansvarlige for spillerne i tidsrummet omfattet af de oplyste træningstider.
 • Hornbæk fodboldafdelings trænere og ledere har alle accepteret at der er indhentet børneattest.
   
 • Disciplin.
  Det er trænerens/lederens ansvar at spillerne trives/fungerer i gruppen (holdet) iht. Fodboldafdelingens værdigrundlag. Det er derfor nødvendigt at trænerne/lederne har mulighed for at opretholde en vis disciplin. Dette håndteres som følger:

  5 - 9 år: I denne aldersklasse vil spillere der ikke er i stand til at indordne sig under almindelige ordensregler eller i væsentlig grad forstyrrer træningen blive bedt om at opholde sig udenfor træningsbanen, men blive på området indtil træningstiden er forbi. Ved flere gentagelsestilfælde vil træner/leder kontakte forældrene for at finde en holdbar løsning.

  10 - 12 år: I denne aldersklasse vil spillere der ikke er i stand til at indordne sig under almindelige ordensregler eller i væ­sentlig grad forstyrrer træningen blive bedt om at opholde sig udenfor træningsbanen indtil træningstiden er forbi. Spilleren kan efter eget valg forlade sportsanlægget. ??
  Ved flere gentagelsestilfælde vil træner/leder kontakte foræl­drene for at finde en holdbar løsning.

  13 - 18 år: I denne aldersklasse vil spillere der ikke er i stand til at indordne sig under almindelige ordensregler eller i væ­sentlig grad forstyrrer træningen blive bedt om at forlade sportsanlægget. Spilleren vil efterfølgende blive kontaktet af træner/leder for at afklare evt. øvrige konsekvenser.

 

 • Alkohol
  Ved arrangementer og fester følges gældende lovgivning. Det vil sige INGEN udskænkning til unge under 18 år. Børn og unge må ikke indtage alkoholiske drikke i forbindelse med samlinger i idrætsforeningens regi. 

 

 • Holdinddeling
  Alle spillere vil blive informeret direkte af træner/leder hvilket hold de tilhører samt om skift fra et hold til et andet inklusiv begrundelse for skiftet.

 

 • Spilletid i kampe
  Alle spillere vil få mulighed for at deltage i kampe hvor deres respektive hold indgår. Der vil afhænge af antal spillere på holdet samt den enkelte spillers erfaring og evner være forskel på hvor tit spilleren udtages til kamp og hvor lang spilletid den enkelte spiller opnår. Udtages en spiller til kamp er spilleren dog sikker på at få spilletid.

 

 • Forældredeltagelse
  Forældre til spillere er altid meget velkomne tilskuere, både til træning men specielt som opbakning til kampe, så længe til­stedeværelsen har en positiv karakter, som er til støtte for hol­det, spillerne samt trænere/ledere. Der opfordres yderligere til at forældre med tid og lyst tilbyder deres evt. assistance til trænere/ledere på de respektive hold i forbindelse med træning. 
   
 • Informationsmøder
  Trænerne/lederne på de enkelte hold afholder minimum 2 gange pr sæson et informationsmøde med spillere og forældre, hvor der gives oplysninger om holdet situation (kammeratskab, resultater, planer etc.